Mini ghid pentru Autoritatile Publice Locale privind investitiile in constructii civile de utilitate publica

Din dorinta de a veni in sprijinul Autoritatilor Publice Locale cu precare din Unitatile Teritorial Administrative de dimensiuni mai mici, in scopul clarificarii unor aspecte privind documentatiile de proiectare, procesele si etapele necesare a fi parcurse, echipa One Design sub coordonarea arhitectilor-urbanisti Alexandru Balan si Paul Samsonescu, a realizat prezentul material in scop consultativ si orientativ, bazat pe experientele anterioare in contractele publice de servicii de proiectare.

Preambul

Autoritatea Publica Locala este responsabila pentru dezvoltarea armonioasa a comunitatii locale, a mediului natural si antropic, prin elaborarea si urmarirea unor strategii, politici, programe si proiecte ce impacteaza locuitorii. Autoritatea Publica Locala este deasemeni responsabila pentru modul de cheltuire a fondurilor publice locale.

Proiectantii reprezinta denumirea generica asociata unor grupuri de specialisti care conlucreaza pentru intocmirea unor documente de planificare sau documentatii tehnice in domeniul urbanismului, arhitecturii si ingineriei. In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 proiectantii impreuna cu verificatorii de proiect atestati de catre Ministerul Dezvoltarii raspund solidar pentru modul de elaborare a documentatiilor tehnice.

Construirea bugetului pentru proiectele finantate din fonduri publice

Bugetul pentru proiectele de investitii trebuie adaptat la dimensiunea investitiei, dar in mod obligatoriu includ urmatoarele cheltuieli:

Dimensionarea bugetara trebuie sa aibe in vedere particularitatile amplasamentului din punct de vedere geografic si geologic, accesul si accesibilitatea, legatura cu infrastructura majora de utilitati si transport, legaturile zonale si regionale cu alte obiective publice si contextul in care urmeaza a fi dezvoltata investitia. In acest sens, se pot face estimari bugetare prin analiza comparativa cu alte investitii similare sau se pot contracta servicii de consultanta privind dimensionarea tehnico-economica a proiectului in scopul incadrarii bugetare. Prin aceasta ultima varianta consultantul poate defini si tema de proiectare impreuna cu documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, cele doua documente reprezentand baza de pornire pentru orice investitie, fie publica, fie privata.

Identificarea surselor de finantare

Orice proiect poate fi finantat integral din bugetul local sau partial de la bugetul local si diferenta prin programe guvernamentale finantate din bugetul de stat prin intermediul agentiilor guvernamentale sau a companiilor de stat, prin fonduri externe tarii in baza politicilor si programelor elaborate la nivelul Uniunii Europene.

Daca in cazul finantarii exclusive din bugetul local alocarea bugetara este relativ simpla, in cazul finantarilor din alte fonduri trebuie identificate acele surse, modul de aplicare si conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca proiectul sa poata primi finantarea corespunzatoare. Este extrem de important de identificat valoarea bugetara in care trebuie sa se incadreze proiectul pentru a fi eligibil, iar in acest demers rolul unui consultant avand formatie tehnica, de preferat arhitect, este vital. Recomandam consultarea unui arhitect, avand in vedere ca prin natura majoritatii proiectelor de constructii civile, acesta este sef de proiect, care sa va consilieze in directia potrivita atunci cand decideti demararea unor investitii.

Tot referitor la finantarea din diverse fonduri, guvernamentale sau externe tarii, recomandam o discutie cu institutia finantatoare privind conditiile pe care aceasta le solicita si Autoritatea Publica Locala trebuie sa le indeplineasca, precum si conditionarile tehnice pentru obiectivele de investitii si incadrarile in bugetele de programe aprobate pentru evitarea conturarii unor proiecte care depasesc limitele bugetare alocate si disponibile.

Etape premergatoare proiectarii

Cel mai important aspect pe care trebuie sa il aveti in vedere este existenta unei documentatii cadastrale actualizate pentru amplasamentul vizat. Prin „actualizat” se intelege ca aceasta documentatie prezinta conturul terenului, conturul tuturor constructiilor existente pe amplasament, acestea fiind inscrise in cartea funciara si ca nu exista suprapuneri cadastrale cu alte terenuri. In plus, orice amplasament trebuie sa aibe acces rutier dintr-un drum public. Atentie la situatiile in care intre amplasament si drumul public exista portiuni de teren aflate in proprietatea altei institutii decat Autoritatea Publica Locala. Deasemeni, atentie la situatiile in care pe amplasament exista infrastructura edilitara sau obiective ale altor institutii, edificate in baza unor documente anterioare.

O alta etapa premergatoare este reprezentata de posibilitatea racordarii viitoarelor constructii la infrastructura tehnico-edilitara existenta sau aflata in curs de edificare. Este foarte important de verificat in documentatiile tehnice ale tuturor retelelor de utilitati ca au fost dimensionate corespunzator si pot suporta consumurile livrate de viitoarele constructii.

Intelegerea etapelor de proiectare

Ai nevoie de un proiect sau documentatie tehnica?

Prima etapa de proiectare este definirea temei de proiectare documentul prin care Autoritatea Publica Locala transmite viitoarei echipe de proiectanti ce isi doreste sa obtina. In foarte multe cazuri nu se acorda atentie acestui document, fiind redactat in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele si continutul documentatiilor tehnice pentru obiective finantate din fonduri publice, dar lipsit de continut tehnic. Se intampla astfel de redactari ale temei de proiectare datorita lipsei personalului tehnic specializat, astfel ca solutia poate fi reprezentata de contractarea unui arhitect sau inginer constructii civile cu rol de consultant, independent de echipa de proiectare.

Pentru a defini corect tema de proiectare serviciul urbanism local trebuie sa emita Certificatul de Urbanism pentru investitie. In cazul in care UAT-ul in cauza nu are serviciu propriu de urbanism va fi nevoie de avizul institutiei arhitectului sef al judetului pentru a defini avizele si acordurile necesare pentru fiecare investitie in parte.

Tema de proiectare trebuie sa cuprinda toate solicitarile Autoritatii Publice Locale cu privire la obiectul de investitii, exprimate cat mai clar pentru a evita neintelegerile sau omisiunile. In plus, tema de proiectare trebuie privita ca un document programatic, nicidecum ca o anexa la caietul de sarcini sau un document obligatoriu in procesul de achizitie publica.

Studiile de teren

Poate cea mai importanta etapa in derularea proiectului o reprezinta studiile de teren deoarece acestea prezinta situatia reala si conditiile noi aparute de care se va tine cont in intocmirea documentatiilor tehnico-economice viitoare.

Studiul topografic

Studiul topografic este instrumentul prin care echipa de proiectare intelege situatia amplasamentului: forma, vecinatati, retele edilitare existente, curbe de nivel, planimetrie, declivitati, relatia cu caile de acces, etc. Studiul topografic se realizeaza obligatoriu in sistem national de referinta cu coordonate Stereo 70 si se avizeaza la Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Dintr-un studiu topografic intocmit corespunzator cu toate elementele necesare, echipa de proiectare poate include in proiect elemente ce genereaza costuri uriase cum ar sprijiniri de versanti, sistematizare verticala, zone de protectie pentru imobilele vecine sau punct de racord la infrastructura tehnico-edilitara. Este important de retinut ca se recomanda ca studiul topografic sa fie realizat pe o suprafata mai mare decat cea a amplasamentului, incluzand si vecinatatile, drumul de acces si elementele existente in jurul amplasamentului, astfel ca pozitionarea constructiilor sa fie realizata cat mai bine. Studiul topografic este obligatoriu pentru toate fazele de proiectare ulterioare.

Studiul geotehnic

Studiul geotehnic reprezinta instrumentul prin care inginerul de rezistenta ia la cunostiinta de natura terenului de fundare si a parametrilor din zona. In general se recomanda realizarea unui foraj la 500-1000mp de teren, iar in cazul existentei unor cladiri pe amplasament, in scopul elaborarii raportului de expertiza tehnica, echipa de geologi va realiza dezvelirea fundatiilor existente pentru a determina cota de fundare a acestora. Studiul geotehnic se verifica de catre verificatorul de proiect la cerinta Af – stabilitatea masivelor de pamant. Un studiu geotehnic trebuie sa contina analiza de laborator a forajului si stratificatia asa cum a fost prelevat. Lipsa acestor fise denota intocmirea superficiala a documentatiei, „din birou”, pe baza experientei anterioare in zona. Studiul geotehnic trebuie intocmit in baza continutului cadru al NP-074/2014 si este un document obligatoriu pentru urmatoarele faze de proiectare.

Expertiza tehnica

Expertiza tehnica este documentul de baza pentru realizarea propunerii de rezistenta privind interventia asupra imobilului. Foarte important de retinut este faptul ca o expertiza tehnica se intocmeste cu un anumit scop. Spre exemplul expertiza tehnica elaborata in scopul incadrarii unei constructii intr-o clasa de risc seismic nu poate fi utilizata intr-un proiect de extindere a constructiei deoarece raportul de expertiza se referea doar la constructia analizata in forma initiala, nu comportarea ei in cazul unor interventii. De aceea, raportul de expertiza poate fi completat sau revizuit de acelasi expert tehnic atestat de catre Ministerul Dezvoltarii sau se intocmeste o noua expertiza tehnica tinand cont de dispozitiile temei de proiectare si intentiile Autoritatii Publice Locale. Expertiza tehnica se bazeaza pe informatiile din studiul geotehnic al terenului, inclusiv dezvelirile de fundatie efectuate, pe analiza de laborator a probelor prelevate din materiale constructive si informatii din cartea tehnica a constructiei, in cazul existentei acesteia. Prin raportul de expertiza tehnica se determina posibilitatile de interventie si solutiile tehnice propuse ce urmeaza a fi detaliate in proiectul tehnic. De retinut ca in cazul desfiintarii unor constructii este necesar un raport de expertiza. Deasemeni, foarte important este faptul ca in cazul proiectelor de interventie asupra cladirilor existente prin extinderi, supraetajari, modificari, etc expertul tehnic trebuie sa vizeze si proiectul tehnic si documentatiile tehnice pentru obtinerea autorizatiilor, astfel incat activitatea sa nu se incheie odata cu predarea raportului de expertiza tehnica.

Expertiza tehnica este obligatorie pentru orice interventie asupra unei constructii edificate, indiferent de anul in care aceasta a fost proiectata si construita.

Auditul energetic 

Auditul energetic reprezinta determinarea situatiei actuale a constructiei si instalatiilor acestora privind consumul de energie si se finalizeaza prin enuntarea unor masuri de interventie ce vor fi preluate in documentatiile tehnice intocmite ulterior. Raportul de audit energetic va fi intocmit de catre un auditor energetic atestat de catre Ministerul Dezvoltarii.

Studiul privind circulatia si accesul

In cazul unui amplasament cu acces direct dintr-un drum national, atunci cand in proximitatea exista anumite conditii impuse de Brigada Politiei Rutiere sau nu se cunoaste situatia reala este necesarea realizarea unui studiu de circulatie inca de la faza SF sau DALI pentru a putea dimensiona corespunzator accesele si parcajele precum si organizarea circulatiei in incinta. Lipsa acestui studiu poate genera situatii neplacute la faza de proiectare PT si in momentul obtinerii avizului Politiei Rutiere.

Studiul de fezabilitate si Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie

Studiul de fezabilitate (SF) se intocmeste pentru obiective de investitii noi, in timp ce Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) se intocmeste pentru interventii asupra obiectivelor de investitie existente. Exista situatia cand se realizeaza un SF cu elemente de DALI atunci cand interventiile se refera atat la un obiect existent cat si la constructia unui obiect nou. Oricare dintre aceste documentatii se intocmeste in baza continutului cadru prezentat in HG 907/2016.

Aceste documentatii tehnico-economice prezinta in structura lor mai multe parti ce includ descrierea zonei si amplasamentului, concluzii ale studiilor de teren, situatia existenta din punct de vedere tehnic si cel putin doua propuneri de interventie. In functie de programul de arhitectura dezvoltat cele doua propuneri sunt analizate din punct de vedere arhitectural, structural sau al instalatiilor prin comparatie si prin stabilirea unor criterii de comparare. O componenta extrem de importanta a acestor documentatii este reprezentata de analiza financiara, cea de risc, de senzitivitate, etc, care trebuie sa fie corelate cu propunerile tehnice prezentate.

Poate cea mai importanta parte a unui SF sau DALI este reprezentata de incadrarea in normativele de proiectare. Omisiuni privind siguranta la incendiu, accesul persoanelor cu dizabilitati sau includerea facilitatilor pentru acestea, subdimensionarea cailor de acces si evacuare, a nodurilor verticale genereaza intotdeauna modificari si completari la faza de proiectare PT si cu siguranta vor aparea costuri in plus. Incadrarea in normativele de proiectare este esentiala si trebuie acordata o atentie sporita. Daca in cazul DALI aceasta documentatie se verifica de catre verificatori de proiect, astfel ca riscurile sunt ceva mai mici, in cazul documentatiei SF, care nu se verifica, riscul creste exponential. O echipa de proiectare cu putina experienta sau care nu lucreaza in mod curent impreuna se poate confrunta cu situatia omiterii unor aspecte vitale pentru viitoarele faze de proiectare si mai ales pentru avizarea de catre institutiile abilitate.

Poate cel mai important capitol al unui SF sau DALI este reprezentat de Devizul pe Obiect si Devizul General, documente in baza carora se aproba indicatorii tehnico-economici de catre Consiliul Local sau Comisia Tehnico-economica, dupa caz si in baza carora se va construi tot bugetul investitiei viitoare, incluzand costurile de proiectare, asistenta tehnica, executie si cheltuielile conexe fiecarui proiect. Lipsa unor axe bugetare din devizul general sau completarea lor incorecta conduce in cele mai multe situatii fie la imposibilitatea achizitionarii unor anumite servicii, fie la neclaritati pe perioada achizitiilor publice pentru fiecare element in parte si ulterior apartia diverselor situatii neplacute in derularea contractelor.

Se recomanda acordarea unei atentii sporite in intocmirea SF si DALI atat din partea echipei de proiectare, cat si din partea Autoritatii Publice Locale pentru a preveni aparitia erorilor in aceste documentatii si generarea unor dispute de natura politica in cadrul Consiliului Local, mergand pana la blocarea proiectelor datorita bugetarii deficitare sau eronate.

Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor

Pentru a putea fi aprobata in cadrul Consiliului Local orice investitie publica pentru care s-a intocmit un studiu de fezabilitate (SF) sau o documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) trebuie sa aibe anexate si avizele ce pot fi obtinute la fazele de proiectare SF sau DALI ori puncte de vedere, dupa caz.

Daca in cazul avizelor de amplasament privind utilitatile lucrurile sunt relativ simple, nu acelasi lucru este valabil pentru alte avize si acorduri cum ar fi avizul ISU (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta), IRC (Inspectoratul Regional in Constructii), DSP (Directia de Sanatate Publica), Apele Romane, mediu sau altele. In cazul acestor avize se pot solicita fie puncte de vedere, urmand ca avizul final sa fie emis la faza PT sau DTAC, dupa caz, fie se vor intocmi studiile specifice pentru obtinerea unor astfel de avize. De aceea este foarte important ca in bugetul pentru obtinerea avizelor, in functie de amplasament si conditiile determinate de acesta, prevazute in Certificatul de Urbanism la rubricile de avize si acorduri, sa fie prevazute sumele necesare pentru intocmirea studiilor conexe cum ar fi studiul hidrogeologic, documentatia pentru fundamentarea avizului de la Apele Romane, documentatia pentru evaluarea de impact asupra mediului, etc. Aceste documentatii se realizeaza de catre societati acreditate si in majoritatea cazurilor societatile de proiectare apeleaza la acesti specialisti, persoane fizice autorizate sau juridice pentru intocmirea partilor de documentatii specifice.

Este important de retinut ca aceste studii pot introduce anumite conditionari in proiectare, generatoare de costuri, care daca nu sunt bugetate corespunzator la faza SF sau DALI pot genera probleme la momentul intocmirii proiectului tehnic precum si probleme in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de proiectare sau proiectare si executie.

Avizul ISC reprezinta o situatie aparte, deoarece documentatia de avizare presupune intocmirea Scenariului de Securitate la Incendiu care se intocmeste la faza de proiectare PT, dupa ce constructia a fost conformata pentru a respecta prevederile normativelor in vigoare, atat din punct de vedere arhitectural cat si al instalatiilor ce o vor echipa. In cazul in care la faza SF sau DALI nu sunt prevazute spatiile tehnice sau instalatiile specifice conform normativelor de securitate la incendiu vor aparea depasiri bugetare la faza PT sau imposibilitatea de conformare a cladirilor pentru obtinerea avizului favorabil din partea ISU. Aceeasi situatie este valabila si in cazul avizului de protectie civila emis tot de catre ISU. Este de retinut faptul ca documentatiile pentru avizul de securitate la incendiu si protectie civila se verifica de catre verificatori de proiecte pentru cerintele C, Ie, Is si It, astfel ca in lipsa unui contract cu verificatori, orice documentatie neasumata si vizata de acestia va fi respinsa ca fiind neconforma.

Verificarea tehnica a documentatiilor

Legea 10/1995 prevede obligatia beneficiarului, implicit a Autoritatii Publice Locale de a contracta servicii de verificare tehnica a proiectelor de catre verificatori de proiect atestati de catre Ministerul Dezvoltarii. Deoarece multi dintre verificatorii de proiect nu figureaza in sistemul electronic de achizitii publice, Autoritatile Publice Locale sunt nevoite sa introduca in obligatiile proiectantilor de a contracta serviciile de verificare de proiect si de a verifica ei documentatiile tehnice. Aceasta practica poate conduce la neplaceri in cazul in care proiectantul nu se implica in contract pana la final, renuntand la perioada de asistenta tehnica. Verificatorii de proiect initiali trebuie pastrati pe toata perioada santierului, existand anumite conditii in care pot fi schimbati. Iar aceasta nevoie de pastrare a verificatorilor initiali poate conduce la probleme intre noul proiectant, in special pentru partea de asistenta tehnica sau rest de executat si echipa de verificatori, daca cele doua parti nu au colaborat niciodata. Nu uitati ca toate dispozitiile de santier trebuie verificate la cerintele specifice in functie de emitentul dispozitiei de santier, arhitect sau ingineri.

Verificarea tehnica se realizeaza si in fazele de avizare a proiectului, in special in cazul avizului Inspectoratului pentru Situatii de Urgente sau a Inspectoratului de Stat in Constructii. In cazul ISU documentatia tehnica de avizare impreuna cu scenariul de securitate la incendiu trebuie verificat la cerinta C – siguranta la incendiu, in timp ce in cazul avizului ISC documentatia tehnica de avizare se verifica la cerinta A – rezistenta si stabilitate.

Astfel, recomandarea este de a avea contract separat pentru servicii de verificare de proiect cu verificatori atestati, poate reuniti sub o singura entitate juridica, care sa asigure continuitatea proiectului atat in partea de proiectarea, cat si in partea de executie a lucrarilor.

Proiect Tehnic (PT), Detalii de executie (DE), Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC), Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Desfiintare (DTAD), Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei (DTOE)

Cele mai importante faze de proiectare din punct de vedere tehnic sunt cele enuntate anterior. Problemele ce pot aparea sunt generate de intocmirea defectuoasa a documentatiilor SF sau DALI, de modificari ale cadrului legislativ sau de subdimensionarea bugetara.

Proiectul tehnic (PT) reprezinta cea mai importanta documentatie si se constituie din mai multe parti, realizate de catre specialisti in domeniu sub coordonarea unui sef de proiect, in aproape toate cazurile acesta fiind arhitect cu drept de semnatura. Proiectul tehnic include parte de arhitectura, ingierie structurala (rezistenta), instalatii (electrice, sanitare, termice, curenti slabi), sistematizare verticala si racord cu drumul de acces, amenajari exterioare si peisagistice si poate fi completat si cu alte parti, dupa caz.

Proiectul tehnic se bazeaza pe solutii configurate si aprobate la faza SF sau DALI. In situatia neplacuta cand la faza anterioara documentatia a fost intocmita defectuos se pot realiza anumite corectii la faza PT, dar nu intotdeauna. Schimbarile de solutie la PT genereaza costuri suplimentare care in anumite situatii nu pot fi acoperite prin programul de finantare accesat.

Pe langa partile scrise si desenate ale proiectului tehnic pentru fiecare specialitate (arhitectura, rezistenta, instalatii, sistematizare verticala) asa cum sunt descrise in HG 907/2016 si Legea 50/1991 republicata, acesta mai include pentru fiecare specialitate in parte caietele de sarcini, programele de control pe faze determinante, programul de urmarire in timp a constructiei, liste de cantitati de materiale si lucrari, devize pe obiect si pe obiectiv de investitii, fise tehnice pentru echipamente si dotari, devizul generaln actualizat.

Trebuie mentionat ca in situatia depasirii bugetului estimat in devizul general de la faza SF sau DALI solutiile privind aceasta situatie adoptate de catre Autoritatea Contractanta trebuie sa respecte prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si normele metodologice de aplicare ale legii. Aceste solutii nu fac obiectul prezentului ghid care este de natura tehnica si nu se refera la modurile de aplicare a legii achizitiilor publice.

In baza solutiilor prezentate prin proiectul tehnic se pot obtine avizele si acordurile finale ce nu au putut fi obtinute la faza anterioara de studiu de fezabilitate sau documentatie de avizare a lucrarilor de interventie. In aceasta situatie se regasesc avizele ISU, ISC, DSP sau Apele Romane, intocmirea documentatiilor pentru obtinerea acestora facandu-se in baza definirii solutiilor prin proiectul tehnic, dar inainte de finalizarea acestuia. De retinut faptul ca proiectul tehnic nu poate fi finalizat corespunzator fara ca astfel de avize sa fie favorabile, iar conditionarile impuse sa fie preluate in cadrul documentatiei.

In cazul proiectarii instalatiilor va sugeram sa aveti in vedere ca fara a avea obtinute avizele tehnice de racordare (ATR) este posibil ca solutiile de bransare la utilitati sa nu fie cele mai bune. Astfel, recomandam ca inainte de definitivarea proiectelor de instalatii sa aveti obtinute ATR-urile pentru fiecare dintre utilitatile din zona (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze naturale).

Proiectul tehnic trebuie privit cu maxima responsabilitate de catre toti cei implicati, pentru ca asa cum se spune „nu este prins in proiect, nu se executa”. De aceea, in foarte multe situatii se intampla ca investitiile sa nu aibe toate dotarile necesare sau sa necesite interventii dupa o foarte scurta perioada de timp deoarece nu se tine cont de toate prevederile sau cele necesare pentru buna functionare a investitiei.

Detaliile de executie sunt foarte importante pentru executant, mai ales pentru a intelege solutiile constructive si a le pune in opera corespunzator. Lipsa detaliilor conduce la probleme in santier si disensiuni intre proiectant, executant, dirigintele de santier si autoritatea contractanta. Detaliile de executie scot in evidenta aspectele sensibile ale executiei si confera o imagine mai buna asupra cantitatilor de materiale si lucrari ce vor fi cuprinse in documentatie si in devizele aferente.

Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) reprezinta punctul final al etapei de avizare, aceasta ingloband toate conditiile impuse prin avizele si acordurile obtinute. In nici un caz nu trebuie privita superficial avand in vedere ca in baza acesteia se va emite autorizatia de construire.

Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Desfiintare (DTAD) este foarte importanta in cazul desfiintarii unor corpuri de cladire pentru eliberarea amplasamentului. Lipsa acestei documentatii conduce la imposibilitatea actualizarii documentatiei cadastrale si radierea constructiilor vechi din cartea funciara pentru a putea inscrie noile constructii edificate.

Documentatia pentru Organizarea Executie (DTOE) reprezinta baza legala pentru organizarea santierului de catre executant si evitarea unor amenzi din partea inspectiei de stat in constructii. Lipsa acestei documentatii conduce la tensiuni intre autoritatea contractanta si executant privind modul de exploatare a amplasamentului, pozitia elementelor de organizare a santierului, modul de acces, etc.

Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor

De foarte multe ori asistenta tehnica din partea proiectantului este ignorata, iar prevederile Caietelor de Sarcini sunt sumare privind acesta etapa.

Proiectantul are obligatia conform legislatiei in vigoare de a acorda asistenta tehnica executantului pe perioada executiei lucrarilor de constructie. Prin aceasta asistenta se intelege elaborarea de detalii de executie in cazul in care documentatiile sunt neclare, emiterea dispozitiilor de santier, participarea la fazele determinante, participarea la receptia lucrarilor executate si la receptia finala. Subdimensionarea bugetara a acestei etape conduce la lipsa echipei de proiectare de a urmari evolutia proiectului, la blocaje in derularea executiei lucrarilor si se poate extinde pana la blocarea proiectului.

Este important de mentionat ca serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pot fi oferite si de catre o alta echipa de proiectare, dar in cele mai multe cazuri, valoarea acestora este prea mica si presupune prea multe riscuri pentru a prezenta interes pentru alti proiectanti decat cei care au elaborat documentatiile tehnice. In plus, in situatia in care proiectul are mari deficiente tehnice, va fi extrem de greu pentru Autoritatea Publica Locala sa identifice si sa penalizeze proiectantul, cel initial avand contractul finalizat, iar cel care ofera asistenta tehnica nu poate fi raspunzator decat pentru activitatea sa. De retinut si faptul ca in perioada de executie a lucrarilor, datorita unor factori externi pot aparea intarzieri in santier, care pot conduce pana la neincadrarea in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire, caz in care va fi nevoie de un alt contract pentru proiectarea restului de executat, asumat fie de catre proiectantul initial, fie de catre cel care ofera deja servicii de asistenta tehnica.

In nenumarate cazuri, proiectele publice sufera blocaje, decalaje mari in timp, intarzieri si chiar pierderi ale finantarilor datorita organizarii eronate a serviciilor de asistenta tehnica.

Dirigentie de santier

Dirigentia de santier este parte a asistentei tehnice, dirigintele fiind reprezentantul beneficiarului in cadrul santierului, persoana care se asigura ca proiectantul furnizeaza documentele necesare executiei, iar executantul pune corect in opera proiectul. Un diriginte de santier care cunoaste legislatia si intelege ambele „tabere”, proiectant si executant, va gasi cele mai bune solutii pentru depasirea situatiilor de impas, fara a bloca santierul. Bugetarea serviciilor de dirigentie de santier este foarte importanta pentru a beneficia de un suport profesionist pe toata durata executiei lucrarilor.

Documentatie tehnica la finalizarea lucrarilor executate (as-build)

Aceasta reprezinta o documentatie importanta pentru exploatarea corespunzatoare a cladirii, realizarea reparatiilor, intretinerii si ofera facilitate pentru interventii viitoare asupra imobilului. Documentatia as-build (termen din engleza care inseamna „asa cum a fost executat”) se intocmeste de catre proiectant, in urma centralizarii tuturor dispozitiilor de santier, prin coroborare cu proiectul tehnic intocmit si cu lucrarile realizate. Bugetarea acestei documentatii se face in general prin introducerea unei linii in devizul general la capitolul proiectare. Desigur, intocmirea acesteia se va face dupa finalizarea serviciilor de asistenta tehnica, reprezentand etapa finala a proiectarii.  

Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor de functionare

In anumite situatii din lipsa de personal tehnic sau pentru a simplifica si urgenta toate procedurile pentru punerea in folosita a constructiilor, Autoritatile Contractante apeleaza la echipa de proiectare, care a prestat si serviciile de asistenta tehnica si a intocmit documentatia as-build, ca in baza tuturor documentelor si documentatiilor pe care le-au intocmit sa realizeze si documentatiile pentru obtinerea avizelor de functionare, in general pentru avizele tehnice (ISU, DSP, etc). Aceste servicii se bugeteaza separat de serviciile de proiectare, tot in cadrul capitolului 3 din devizul general.

Concluzii

Speram ca acest mini ghid sa vina in sprijinul tuturor celor care activeaza in cadrul Autoritatilor Publice Locale si nu numai pentru a fundamenta anumite aspecte ce tin de proiectare si pentru a va ajuta atunci cand trebuie sa pregatiti un buget preliminar si caietele de sarcini pentru achizitiile publice. Incercati pe cat posibil sa nu omiteti nimic din ceea ce este important, iar daca in anumite cazuri constatati ca intampinati dificultati nu ezitati sa contractati un consultant pentru rezolvarea situatiilor ivite. Este mult mai usor sa previzionati din timp si sa aveti toate resursele necesare pregatite, decat sa constatati pe parcurs sau in faze finale ca au aparut diverse probleme cu rezolvari complicate si poate chiar finalizate cu actiuni in instanta, fie din partea Autoritatii Contractante, fie din partea proiectantului sau executantului. Asadar, atunci cand decideti sa demarati un proiect de constructii documentati-va atent, apelati la profesionisti cu experienta si incercati sa fiti cat mai obiectivi si predictivi in intocmirea documentelor preliminare realizarii studiilor de teren, proiectelor si executiei.

Recomandarea generala este sa apelati la profesionisti, la societati de proiectare care au in actionariat, conducere si administrare personal de specialitate, arhitecti si ingineri, profesionisti care cunosc domeniul proiectarii, problemele ce pot aparea si care in general detin cunostiinte fie pentru a preintampinat situatiile neplacute, fie detin solutii de rezolvare generate de experienta anterioara. Incercati sa evitati acele societati comerciale care vand servicii exclusiv prin prisma pretului cel mai mic, oferind si o calitate precara a serviciilor si documentatiilor tehnice intocmite, indiferent de faza de proiectare.

arh. urb. Alexandru Cristian BALAN

Fondator si administrator One Design S.R.L.

Toate articolele